ΟΡΟΙ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ:

Κατά ελάχιστο 25 ετών για όλες τις κατηγορίες εκτός των ειδικών κατηγοριών για τις οποίες απαιτείται κατά ελάχιστο 25 ετών.
 

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:

Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια οδήγησης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνή σε ισχύ με ημερομηνία εκδόσεως τουλάχιστον ενός έτους πριν.
 

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

Κατά την έναρξη της μίσθωσης ο οδηγός και ο δεύτερος οδηγός πρέπει να φέρουν μαζί τους την άδεια οδήγησης και το διαβατήριο ή ταυτότητα. Αν ο οδηγός δε φέρει μαζί του την άδεια οδήγησης το διαβατήριο ή ταυτότητα ή κάποιο από αυτά είναι άκυρο ή μη πρωτότυπο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η ενοικίαση. Η άδεια οδήγησης, το διαβατήριο ή ταυτότητα πρέπει να είναι πρωτότυπα. Φαξ ή φωτοτυπίες δε γίνονται αποδεκτές.
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Mε μετρητά, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Visa και Mastercard κατά την παράδοση του αυτοκινήτου.
 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ:

Η μίσθωση των αυτοκινήτων υπολογίζεται ανά 24 ώρες, κάθε παραπάνω καθυστέρηση χρεώνεται  επιπλέον ανάλογα με την συνεννόηση που είχε προηγηθεί
 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ:

Αλλαγή σε κράτηση μπορεί να γίνει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεπάγεται και υπολογισμός της τιμής εκ νέου, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα οχημάτων, στις τιμές που ισχύουν την στιγμή εκείνη. Σε περίπτωση ακύρωσης μιας κράτησης από την πλευρά του πελάτη η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης από την ίδια την εταιρία η προκαταβολή επιστρέφεται

 

ΠΡΟΩΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - PRE-CHECKIN:

Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου νωρίτερα από την ημερομηνία της κράτησης δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.
 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ:

Αναλόγως της επιλογής,

Οι ενοικιαστές αυτοκινήτου της A-RENT είναι ασφαλισμένοι με το εκάστοτε πρόγραμμα που ακολουθεί τις διατάξεις που ορίζει η νομοθεσία.
  1. Θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων μέχρι του ποσού των 1.000.000 Υλικές ζημιές προς τρίτους μέχρι το ποσό των 1.000.000 .
  1. Κάλυψη κλοπής απαλλάσει τον ενοικιαστή από το κόστος επισκευής του ενοικιαζόμενου οχήματος, των τμημάτων και των εξαρτημάτων αυτού εάν αυτά κλαπούν ή καταστραφούν μετά από κλοπή ή απόπειρα κλοπής αλλά δεν περιλαμβάνει προσωπικά αντικείμενα που έχουν κλαπεί. 
  2. Κάλυψη ενοικιαστή από πυρκαγιά. Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού.
  3. ΚΑΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ: Για οτιδήποτε συμβεί και διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια oινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών. Για ατυχήματα που προκλήθηκαν με οδηγό μή δηλωμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

  1. Το αυτοκίνητο παραδίδεται στον ενοικιαστή με το ντεπόζιτο γεμάτο βενζίνη εάν ζητηθεί.


ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ:

  1. Ο μισθωτής υποχρεώνεται να επιθεωρήσει το αυτοκίνητο ''ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ", να υποδείξει τυχόν ζημίες του, σημειώνοντας ανάλογα και να επιστρέψει το αυτοκίνητο στην ίδια ακριβώς κατάσταση.
  2. Παράδοση εκτός γραφείου αλλά εντός ορίων της πόλης, δωρεάν.
  3. Παράδοση σε διαφορετικό σταθμό από αυτόν της παραλαβής, ο ενοικιαστής χρεώνεται την χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των δυο σταθμών κατόπιν συνεννόησης
  4. Παράδοση στο αεροδρόμιο δωρεάν.
  5. Παράδοση/παραλαβή εκτός ωραρίου λειτουργίας  (Δευτέρα έως Παρασκευή  08:00  - 21:00 , Σάββατο εως 14:00 , Κυριακή - 14:00)

 

Απαιτείται έγγραφη έγκριση για την μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο.
 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ:

Η εκμίσθωση του Οχήματος έξω από τα σύνορα της Ελλάδας γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη για την έκδοση πράσινης κάρτας.
 

ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ:

Τα πρόστιμα και τυχόν άλλες συνέπειες βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον ενοικιαστή.

Συμφωνητικό Εκμίσθωσης

Δια της παρούσης ο εις την πρώτη σελίδα εμφαινόμενος συμβατικός χρήστης της εμπορικής επωνυμίας snowmotion ε.π.ε(εκμισθωτής) εκμισθεί προς τον (μισθωτή) ενεργούνται δι’ αυτόν ή δια λογαριασμόν οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο έχει αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει το μίσθωμα και τας τυχόν λοιπάς δαπάνας συμφώνως προς τους όρους της παρούσης το εις την πρώτη σελίδα περιγραφόμενον αυτοκίνητο μετά των τροχών του (ελαστικών του) εργαλείων, κλειδιών, πινακίδων κυκλοφορίας αυτού και των συνοδευόντων αυτών εγγράφων. Η παρούσα μίσθωση τελεί αυστηρώς και αποκλειστικώς υπό τους όρους και ειδικάς συμφωνίας, όσοι κατωτέρω και εις την πρώτη σελίδα του παρόντος έντοιποι, χειρόγραφοι ή άλλως πως αναγράφονται και δη:
1.    Οι μισθωτές, εφ’όσον είναι πλείονες αναλαμβάνουν αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολοκλήρον έκαστος απάσας τας έναντι του εκμισθωτού υποχρεώσεις και καθ’ ομοίον τρόπονθέλουν κάλυψη και πάσα νόμιμη απαίτηση του απορρέουσαν εκ του παρόντος ή έχουσιν σχέσιν προς αυτά και την εκτέλεσιν του.
2.    Δια της παρούσης συμβάσεως μισθώσεως η υπογραφή της οποίας αποτελεί και απόδειξη παραλαβής του αυτοκινήτου, συμφωνείται οτι η χρήση αυτού θα γίνεται κατά τους όρους αυτής. Ο μισθωτής ουδέν έτερον δικαίωμα επί του αυτοκινήτου αποκτά. Δεν δικαιούται να επιφέρει επ’ αυτού τροποποίηση, να προβεί εις μηχανολογικάς ή άλλας επ’ αυτού εργασίας, εις αντικατάσταση εξαρτημάτων αυτού κ.λ.π. Εκτός εάν έχει σχετικά έγγραφα συναίνεσιν του εκμισθωτού. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο μισθωτής υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση του εκμισθωτού για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που θα προκληθεί στον εκμισθωτή από την αιτία αυτή και ειδικότερα για το σύνολο των δαπανών επισκευής του αυτοκινήτου, για τα έξοδα αλλαγής και μεταφοράς του αυτοκινήτου (ανεξαρτήτως της ειδικής ρήτρας C.D.W.).
3.    Ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει και παραδώση το μίσθιο αυτοκίνητο εις οίαν ακριβώς καλήν κατάσταση το παρέλαβε, εις τόπον όπου το παρέλαβε εκτός αν άλλως ορίζεται εις την πρώτη σελίδα και κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο. Οιαδήποτε καθυστέρηση παραδόσεως του αυτοκινήτου άνευ προηγούμενης ειδοποίησης παρέχει εις τον εκμισθωτή το δικαίωμα, άνευ ετέρου, όπως επιδιώξει να το ανακτήσε δια των νομίμων αστικών και ποινικών διαδικασιών, του αυτοκινήτου χαρακτηριζομένου εντεύθεν ως τελούντος εκτός μισθώσεως ως κλαπέντος και ως ανασφάλιστου. Ο εκμισθωτής δικαιούται επίσης να αξιώσει στην περίπτωση αυτή κάθε ζημιά που θα υποστεί λόγω απώλειας εκμεταλλεύσεως του αυτοκινήτου, ήτοι ημεραγίες κ.λ.π. (και ανξαρτήτως αν έχει αποδεχτεί την ειδική ρήτρα C.D.W.
4.Ο εκμισθωτής δικαιούται, εφ’ όσον υπέπεσεν εις την αντίληψη του καθ’ οιαδήποτε τρόπον παράνομος οδήγησιν του αυτοκινήτου του, ή παράβασις των νόμων και κανονισμών, ή των όρων της παρούσης συμβάσεως να καταγγείλει εγγράφως την μίσθωσιν οποτεδήποτε. Εις εκτάκτους περιπτώσεις ο εκμισθωτής δύναται να ασκήσει την καταγγελίαν της μισθώσεως συνοδεύομενην υπό προσφοράς προς σύναψιν νέας, δι’ έτερον αυτοκίνητον, εφ’ όσον δεν αλλοιόνονται ουσιωδώς τα αρχικώς συμφωνηθέντα. Δια και από τις καταγγελίες η μίσθωση λογίζεται λυθείσα και επέρχονται όλοι οι συνέπειαι της ανωτέρου παραγράφου 3.
5. Εάν το αυτοκίνητο υποστεί βλάβη ή απωλεσθή, διαρκούσις της μισθώσεως, ο μισθωτής υποχρεούται ανεξαρτήτως πταίσματος του, να καταβάλλει εις τον μισθωτήν αμέσως και άνευ αντιρρήσεως τινός την αξία των επισκευών του κατ’ εκτίμησιν Συνεργείου της επιλογής του εκμισθωτού και η απώλεια του την αξία αυτού υπολογισμένην εις την τιμήν λιανικής πωλήσεως της αυτής αντιπροσωπείας μετά του κόστους πινακίδων κυκλοφορίας ως και αποζημίωσιν δια την απώλειαν της χρήσεως αυτού δια την παρούσαν μίσθωσιν, εκτός εάν:
α) πρόκειται δια κλοπήν του αυτοκινήτου επισυμβάσα παρά το γεγονός ότι ο μισθωτής είχε τηρήσει τους όρους της παρούσης και ότι προσθέτως υπό των νόμων και των συναλλακτικών εν γένει ηθών ορίζεται. Εάν το αυτοκίνητο πλήν άλλων παρέμεινεν αφύλαντον, χωρίς να έχουν ασφαλιστεί αι θύραι ή και τα παράθυρα του, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί απ’ αυτού οι κλείδες του, ο μισθωτής ευθύνεται δια την κλοπήν ταύτην απολύτως λόγω σοβαράς αμέλειας του.
β) Εάν πρόκειται περί ζημίας του αυτοκινήτου επισυμβάσης παρά το γεγονός οτι ο μισθωτής ετήρησεν τους όρους του Κ.Ο.Κ. και της παρούσης διακρίνομεν:
-    Την περίπτωσιν κατά την οποία ο μισθωτής έχει αποκλείσει την ειδική ρήτρα C.D.W. οπότε ευθύνεται μέχρι του ποσού το οποίον έχει αποδεχτεί να καλύψει και αναφέρεται στους εκάστοτε επισήμους και θεωρημένους από τον ΕΟΤ τιμοκαταλόγους.
-    Την περίπτωσιν κατά την οποίαν αυτός έχει αποδεχτεί την ειδική ρήτρα C.D.W. οπότε ευθύνεται μέχρι του ειδικώς καθορισμένου ποσού το οποίον έχει αποδεχτεί να καλύψει και το οποίο αναφέρεται στους παραπάνω τιμοκαταλόγους. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρα ρήτρα C.D.W. δεν αποτελεί ασφάλειαν. Εάν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται υπό προσώπων πλήν εκείνων τα οποία κατά την παρούσα δικαιούται να το οδηγούν, ανεξαρτήτως των σχέσεων των με τον μισθωτή, ο μισθωτής ευθύνεται μέχρις ολόκληρου της αξίας του αυτοκινήτου υπολογιζομένης ως ανωτέρω, ανεξαρτήτως εάν έχει αποδεχτεί την ανωτέραν ρήτραν C.D.W.
6. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιηθή, υπο οιαδήποτε συνθήκας και η τοιαύτη χρήσις λογίζεται ως ανευ της συναινέσεως του εκμισθωτού ισοδυναμούσα προς χρήσιν κλοπιμαίου ως εκ κλοπής δια την οποίαν φέρει ακέραιαν την ευθύνη ο μισθωτής κατά τα 3 και 5 ανωτέρω παραγράφους οριζόμενα, εάν οδηγήται και χρησιμοποιείται:
Α) παρ’ οιουδήποτε τρίτου, άνευ της εγγράφου συναινέσεως του εκμισθωτού.
Β) παρ’ οιουδήποτε προσώπου ηλικίας μικρότερης των 25 ετών.
Γ) παρ’ οιουδήποτε στερουμένου αδείας οδηγήσεως ή κεκτημένου τοιαύτης εκδοθείσης ουχί προ δώδεκα ημερολογιακών μηνών.
Δ) παρ’ οιουδήποτε ο οποίος καίτοι δεν στερείται αδείας, του είχεν αφαιρεθεί αυτή κατά το προ της μισθώσεως έτος. Ε) προς μεταφοράν προσώπων ή πραγμάτων επι κομίστρω ΣΤ) προς έλξιν οχημάτων, τρέιλερς ή αλλων πραγμάτων. Ζ) προς συμμετοχήν σε αγώνα.
Η) προς οιαδήποτε παράνομον σκοπόν ή εγκληματικών ενεργειών.
Θ) προς εκμάθησιν οδηγήσεως προ τρίτους.
Ι) προς φόρτωσιν πραγμάτων πέραν της από τον κατασκευαστήν του ικανότητας του.
Κ) προς πραγμάτωσιν ταξειδίου εκτός Ελλάδος, εκτός άλλης ρητής εγγράφου συμφωνίας του εκμισθωτού.
Λ) υπό τελούντος υπό την επήρειαν οινοπνεύματος και ναρκωτικών ουσιών.
Μ) επί μη βατής οδού.
Ν) κατα τρόπον εμφανώς εις κίνδυνον το αυτοκίνητο ή πρόσωπα επιβατάς αυτού ή τρίτους.
Ξ) κατά παράβασιν των διατάξεων του ΚΟΚ.
Η απαγορευμένη κατά τον ανωτέρω, ενδεικτικώς αναφερόμενα, χρήσιν του αυτοκινήτου συνιστά παράβασιν της παρούσης κατά τα αμέσως ανωτέρω και συντρέχουσα, καθιστά ανίσχυρους όλας τας σχετικάς περί ασφαλειών διατάξεις και συμφωνίας της παρούσης, παρέχει δικαίωμα καταγγελίας εις τον εκμισθωτήν, καθιστά ανίσχυρους τας ρήτρας C.D.W. και ΡΑΙ και καθιστά τον μισθωτήν υπεύθυνων δια πάσα ζημίαν του εκμισθωτού, θετικήν ή αποθετικήν.
7.    Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται, δι’ απώλειαν πραγμάτων μεταφερόμενων δια του αυτοκινήτου ή εγκατεληφθέντων εν αυτώ μετά την παράδοσιν ανεξαρτήτως πταίσματός του.
8.    Το μίσθωμα και όλαι οι λοιπαί δαπάναι χρήσεως, συμφώνως προς την παρούσαν, καταβάλλονται μετρητοίς υπό του μισθωτού κατά την παράδοσιν του αυτοκινήτου. Χρήσις πιστωτικής κάρτας δύναται να γίνει, εφ’ όσον ταύτο ήθελεν αποδεχτεί ο εκμισθωτής δια συγκεκριμένην πιστωτική κάρτα μετά της οποίας ούτος συνεργάζεται.
9.    Ο υπολογισμός του μισθώματος και των λοιπών επιβαρύνσεων τας οποίας ο μισθωτής αποδέχεται να καταβάλλειανεπιφυλάκτως, έχει ως ακολούθως:
Α) χρονοχιλιομετρική επιβάρυνση: Υπολογίζεται επί ημερησίας ή εβδομαδιαίας βάσεως. Η ημέρα υπολογίζεται εις 24 ώρας. Η χιλιομετρική επιβάρυνση προκύπτει από τον χιλιομετρτή του αυτοκινήτου. Το ελάχιστον μίσθωμα είναι μιας ημέρας πλέον διανυθέντα χιλιόμετρα με ελάχιστην χρέωσιν εκατόν (100) χλμ.
Β) το αυτοκίνητον επιστρέφεται με την αυτήν ποσότητα του καυσίμου την οποίαν είχε ότων παραδόθη. Η διαφορά υπολογιζόμενη βάσει του δείκτου πληρώνεται από τον μισθωτή.
Γ) χρέωσις ρήτρας C.D.W. εφ’ όσον έχει εφαρμογή, υπολογίζεται επί τη βάσει της ημερησίας χρέωσις. Η ημερήσια χρέωση υπολογίζεται ημερολογιακή.
Δ) αξίαν ασφαλίστρων δι’ ασφάλισιν οδηγού και επιβαινόντων του αυτοκινήτου μας ΡΑΙ εφ’ όσον γίνει αποδεκτή δι’ υπογραφής εις την πρώτην σελίδα του παρόντος, υπολογιζομένη επί τη βάσει ημερησίας χρεώσεως, συμφώνως προς τους όρους του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Ε) αξίαν τελών και φόρων πάσης φύσεως επιβαλλομένων επί της συμβάσεως και του τιμολογίου. ΣΤ) αξίαν προστίμων επιβαλλομένων παρά του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή άλλων εξουσιοδοτημένων οργάνων, αξίαν δικαστικής δαπάνης και άλλων τυχόν μη ειδικώς αναφερομένων δαπανών επιβληθέντων δι’ οιονδήποτε λόγον εις τον μισθωτήν κατά την διάρκειαν της μισθώσεως, ιδία δε εκείνων τα οποία επιβλήθησαν δια παράβασιν των διατάξεων του ΚΟΚ και ειδικώς των προστίμων δια παράνομον στάθμευσιν ανεξαρτήτος υπαιτιότητας.
Ζ) αξίαν ημεραργιών συνέπεια επιβληθεισών εις τον μισθωτήν διοικητικών κυρώσεων, αξίαν δαπανών επαναφοράς του αυτοκινήτου εις τον τόπον της μισθώσεως εν περιπτώσει παραδόσεως τούτου εις άλλον, ή εγκαταλείψεως του κατά πάσαν περίπτωσιν.
Η) νόμιμων τόκον ηπερημερίας δια την περίπτωση υπολοίπου.
Αι ανωτέρω χρεώσεις τελούν υπό την αίρεσιν του ελέγχου των. Εάν μετ’ ελέγχου ευρέθη λάθος εις την χρέωσιν ο μισθωτής δια του παρόντος αποδέχεται την συμπληρωματική χρέωσιν του είτε εκπλήρωσεν μετρητοίς είτε δια πιστωτικής κάρτας.
10.    Ασφαλιστική Κάλυψη: Ο μισθωτής καλύπτεται δι’ ασφαλίσεως συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσαν νομοθεσίαν δια θανάτωσιν ή πρόκλησιν σωματικών βλαβών κατά τρίτους και ζημίας πραγμάτων τρίτων, άλλως δια της εελάχιστης καλύψεως την οποίαν προβλέπει ο εκάστοτε ισχύων νόμος κατά τον χρόνον της μισθώσεως.
11.    Ο μισθωτής υποχρεούται να ανακοινώνει γραπτώς το βραδύτερον εντός 24 ωρών, οιοδήποτε συμβάνασφαλιστικής πιστώσεων ανεξαρτήτως ευθύνης του. Εάν παραλείψει να πράξει τούτο και δεν ανακοινώσει ή αναφέρει την επέλευσιν της ανωτέρω περίπτωσις εις τον εκμισθωτήν, η ανωτέρω εν άρθρο 10 αναφερόμενη ασφαλιστικής καλύψεως δεν ισχύει και ο εκμισθωτής ουδεμίαν ευθύνη φέρει, δικαιούμενος και κατά πάσαν περίπτωσιν να απαιτήσει αναγωγικώς κατά του μισθωτού παν ότι υποχρεωθεί να καταβάλει ή και πάσαν άλλη ζημιάν ην υπέστη συνέπεια της επελεύσεως της περίπτωσης ταύτης λόγω αντικειμενικής ευθύνης αυτού ως κυρίου αυτοκινήτου.
12.    Ο μισθωτής υποχρεούται επίσης να ανακοινώσει, εις τον εκμισθωτήν εντός 48 ωρών ή κατά την παράδοσιν του αυτοκινήτου, εάν τούτο συμβεί ενωρίτερον, την επιβολή προστίμων δια τροχαίαν παράβασιν ή παράνομον στάθμευσιν ανεξαρτήτως πταίσματος του, υποχρεούμενος να συνεργαστεί, μετ’ αυτού εις ότι εκ των περιστάσεων απαιτηθή δια την απαλλαγήν του υπόχρεου ή του εκμισθωτού. Σε κάθε περίπτωση παραλείψεως του μισθωτού ούτως ευθύνεται και δια πάσαν επιβάρυνσις του εκμισθωτού.
13.    Η παρούσα σύμβασις, και τα εξ αυτής δικαιώματα συμφωνούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανεκχώρητα απαγορευμένης της εκμισθώσεως του αυτοκινήτου, ή της συμβατικής παραχωρήσεων του εις τρίτον.
14.    Ο μισθωτής ανέγνωσε προσεκτικά, την παρούσα σύμβασιν και εκδήλωσε οτι αντελήφθη πλήρως τους όρους αυτής και κατά πάσης φύσεως υποχρεώσεις του εξ αυτής.
15.    Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εκδήλωσαν, οτι θεωρούν άπαντας τους όρους της παρούσης συμβάσεως ως ουσιώδεις και αποδέχονται αυτούς ρητώς και αμετακλήτως.
16.    Η παρούσα σύμβασις διέπεται υπό της Ελληνικής Νομοθεσίας, και πάσα τυχόν εξ’ αυτής διαφορά ή διαφωνία συμφωνείται ρητώς οτι θα επιλύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης κατά αποδεκτή παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας λόγω κατοικίας.

Top